Maahanmuuttajien työllistymiseen vaikuttavat eniten loppuun suoritettu ammatillinen koulutus ja Suomessa hankittu työkokemus

Kaupunkitutkimus TA Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan Turun TE-toimiston kansainvälisten palvelujen maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymisen kannalta vaikuttavimpia tekijöitä oli loppuun suoritettu ammatillinen koulutus, joka lisäsi tuloja lähes kolmanneksella. Työllistymiseen vaikuttavimpia koulutusaloja olivat palveluala sekä rakennus- ja kaivosala ja jossain määrin myös teollisuus.

Työnhakuun vaikuttavista ominaisuuksista suurin merkitys oli Suomessa hankitulla työkokemuksella: yhteensä yli kolmen vuoden Suomessa hankittu työkokemus lisäsi tulotasoa yli 40 %. Ammattialoista ainoastaan terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattiryhmään kuulumisella oli selvästi positiivinen vaikutus tulotasoon. Koulutustason ja kielitaidon vaikutus tuloihin oli vähäinen.

Sukupuoli ja ikä vaikuttivat voimakkaasti sekä työllisyyteen että tulotasoon. Erittäin tärkeä taustatekijä sekä työllistymisen että tulotason kannalta oli henkilön maantieteellinen tausta: yleistäen Pohjoismaista ja Baltiasta tulleet olivat parhaassa asemassa, muualta Euroopasta tulleet toiseksi parhaassa sekä Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet heikoimmassa asemassa. Työllisyysaste nousi merkittävästi neljän vuoden maassaolojakson aikana ja vastaavasti työvoiman ulkopuolella olevien osuus supistui. Myös sukupuolten, ikäryhmien ja maantieteellisten taustaryhmien väliset erot työllisyysasteessa supistuivat jakson aikana.

Tutkimuksen ajanjakson aikana Suomessa on ollut taloudellinen taantuma, mikä heijastuu TE-toimiston asiakkaiden työllistymiseen ja tulotasoon. On todennäköistä, että paremmassa suhdannetilanteessa työllisyys- ja tulokehitys olisi ollut parempaa.

Tutkimuksen on tehnyt Kaupunkitutkimus TA Oy ja tilaajana on toiminut Varsinais-Suomen ELY-keskus ja se on rahoitettu Maahanmuuttajien palveluohjauksen kumppanuushanke-ESR-projektin varoilla.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Turun työ- ja elinkeinotoimiston Kansainvälisten palvelujen asiakkaiden sijoittumista ja asemaa työmarkkinoilla. Tutkimus perustuu tietoihin, joita saatiin keräämällä TE-toimiston tietoja maahanmuuttajataustaisista uusista asiakkaista ja yhdistämällä niitä muiden viranomaisten (verohallinto, työhallinto, Väestörekisterikeskus, Turun sosiaalitoimi) tietoihin.

Tutkimusta on täydennetty Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietoihin perustuvalla erillistarkastelulla tutkimushenkilöiden pääasiallisesta toiminnasta ja työllistyneiden henkilöiden sosioekonomisesta asemasta ja työnantajien toimialasta.

Lue raportti