Uudenmaan ja Helsingin työpaikkaprojektiot

Helsingin seudun kilpailukykystrategian laadinnan yhteydessä on tullut esiin tarve koko seudun ja kuntien työpaikkakehityksen ennakoinnista yhdenmukaisella menetelmällä. Helsingin seudun seututietoryhmä teetti syksyllä 2010 esiselvityksen työpaikkakehityksen ennakoinnista. Tämän pohjalta täsmennettiin malli ja toteutettiin mallissa tarvittava aineistotyö kuntatasoisten toimialoittaisten työpaikkaprojektioiden säännöllistä tuottamista varten. Mallin aikajänteenä on 5-10 vuotta. Aluejakona on Helsingin seutu (14 kuntaa) kunnittain sekä muu Uudenmaan maakunta kuntaryhmittäin. Malli toimii siten, että työpaikkaprojektiot ovat koko maakunnan tasolla toimialoittain yhteensopivia maakunnalle laadittavan ennusteen kanssa, johon projektiot sovitaan täsmättäväksi. Työpaikat on jaoteltu kahdeksaan toimialaluokkaan: 1. Alkutuotanto, 2. Teollisuus, 3. Rakentaminen, 4. Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta, 5. Kuljetus, 6. Informaatioalat, rahoitus ja liike-elämän palvelut, 7. Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut, 8. Muut palvelut.

Mallin perustana on esiselvitysmuistiossa esitetty Cambridge Econometricsin aluetalousmalli (EUREGM). Sen mukaisesti mallin lähtökohtana on laajemman alueen – koko Uudenmaan – työllisyysennuste, joka perustuu aluetaloudelliseen malliin. Kunkin kunnan osuus koko maakunnasta on funktio osa-alueen väestöstä, saavutettavuudesta ja muista taloudelliseen potentiaaliin vaikuttavista tekijöistä. Mallissa lasketaan ennuste kunkin kunnan jokaisen toimialan työpaikkaosuudelle mm. väestöennusteen, kunta- tai aluekohtaisten muutostrendien ja muiden tiedossa olevien tekijöiden perusteella. Ennustettujen työpaikkaosuuksien ja koko maakunnan ennakoitujen työpaikkamäärien avulla saadaan projektio kuntakohtaisille toimiala-luvuille.

Työtä varten rakennettiin alueellinen ja toimialatasoinen aikasarja-aineisto vuosille 1980 – 2010. Aineiston avulla estimoitiin parametrit, joita käytettiin ennusteiden laadintaan spesifioidulla mallilla. Mallin avulla laadittiin kunta- ja aluekohtaiset projektiot, jotka sovitettiin yhteen koko maakunnan tasoisten projektioiden kanssa. Projektioille laadittiin kolme eri vaihtoehtoa, jotka perustuvat Valtion taloudellisen tutkimus-keskuksen (VATT) sekä Cambridge Economtrics -tutkimuslaitoksen laatimiin maakuntatasoisiin toimialaennusteisiin. Työssä esitettiin myös vaihtoehtoja projektioiden päivittämiseksi ja arvioidaan siihen tarvittavia resursseja.

Projektiovaihtoehdot jaksolle 2012-2020:

 1. Perusprojektio
  • perustuu VATT:n Uudenmaan tavoiteskenaarioon
  • toimialajako on muunnettu vastaamaan työpaikkaprojektion toimialoja
  • työpaikkojen muutos koko Uudellamaalla keskimäärin 3100 työpaikkaa (0,4 %) vuodessa
  • edustaa skenaariota, jonka mukaan Uudenmaan työpaikat jatkavat kokonaisuutena kasvu-uralla, mutta suhteellinen kasvu on hitaampaa kuin v. 2000-2008; toimialarakenne muuttuu huomattavasti.
 2. Hidas projektio
  • perusprojektiosta muokattu vaihtoehto, jossa työpaikkojen kokonaismuutos Uudellamaalla on 0 joka vuosi
  • kaikkien toimialojen suhteellista muutosta on alennettu noin 0,4 %-yksikköä perusprojektioon verrattuna
  • edustaa skenaariota, jonka mukaan talouden kasvu on pitkäaikaisesti niin hidasta, että työpaikat eivät kasva edes Uudellamaalla; toimialarakenne muuttuu huomattavasti.
 3. Nopea projektio
  • perustuu European Regional Prospects 2010 -tutkimuksen ennusteeseen
  • vuosille 2010-2015 tehtyä ennustetta on jatkettu vuoteen 2020 olettaen, että muutos jatkuu keskimäärin samanlaisena
  • muutosten toimialajakauma poikkeaa merkittävästi perusprojektiosta
  • työpaikkojen muutos koko Uudellamaalla keskimäärin 11 000 työpaikkaa (1,4 %) vuodessa
  • edustaa skenaariota, jonka mukaan Uusimaa sopeutuu hyvin kansainvälisen talouden muutoksiin ja nousee pohjoismaiseksi kasvukeskukseksi; kasvun vetureina ovat yksityiset palvelut sekä myös teollisuus; merkittävä rakenteellinen ero perusprojektioon verrattuna on näkemys teollisuuden (ensi sijassa teknologiateollisuus) työllisyyden merkittävästä kasvusta.

Lue Uudenmaan ja Helsingin työpaikkaprojektiot