Pietarin ja Helsingin välinen nopea ratayhteys: Liikenteelliset ja aluetaloudelliset vaikutukset

Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida uuden Helsinki-Pietari -junayhteyden liikenteellisiä ja aluetaloudellisia vaikutuksia Karjalan kehityskäytävän alueella. Selvityksen näkökulma painottuu ajallisesti jaksoon uuden junayhteyden käyttöönotosta vuoteen 2015. Lähtökohtana ovat pääosin jo päätetyt ja tiedossa olevat liikenteelliset ratkaisut. Selvityksessä arvioidaan saavutettavuuden paranemisen vaikutuksia aluetalouteen ennen kaikkea ns. kommunikaatiointensiivisten palveluiden työmarkkinoiden sekä matkailun näkökulmasta.

Joulukuussa 2010 käyttöön otettavasta nopeasta Pietarin ja Helsingin välisestä junayhteydestä hyötyvät liikenteellisesti suhteessa eniten Kaakkois- ja Itä-Suomen keskukset. Erityisesti ne alueet, joilta on mahdollista tehdä päivämatka junalla Pietariin, hyötyvät uudesta tilanteesta. Kansainvälisten kokemusten mukaan Helsingin ja Pietarin välinen etäisyys on juuri sopiva kilpailukykyisen nopean junaliikenteen järjestämiselle, ja junamatkustajien määrän odotetaan muutaman vuoden tähtäimellä kolminkertaistuvan nykyisestä. Pidemmälläkin aikavälillä kysynnän kasvun voidaan olettaa jatkuvan vahvana. Nopeimman kasvun skenaarioissa matkamäärän on arvioitu kasvavan jopa 9 miljoonaan matkaan vuoteen 2050 mennessä. Kysynnän kasvuun liittyy kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä.

Nopean raideliikenteen aikaansaama saavutettavuuden kehittyminen parantaa eniten ns. kommunikaatiointensiivisten toimialojen, erityisesti liike-elämän palveluiden, toimintaedellytyksiä. Henkilöliikenneyhteyksien paraneminen suurkaupunkien ja niiden vaikutusalueella sijaitsevien pienempien kaupunkien välillä mahdollistaa näiden alojen toiminnan myös pienemmissä kaupungeissa ja markkina-alueiden laajentamisen suurkaupunkeihin. Sama toimii myös toisinpäin, suurten kaupunkien yritykset voivat laajentaa markkina-aluettaan sen vaikutusalueen pienempiin kaupunkeihin. Nopeammat Pietarin yhteydet mahdollistavat kehityskäytävän alueella nykyisin toimivien yritysten kasvun, uusien yritysten perustamisen ja suurten yritysten toimipaikkojen avaamisen alueella.

Ostos- ja lomamatkailu Venäjältä kehityskäytävän alueelle ovat kasvaneet voimakkaasti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Sillä on ollut erittäin suuri taloudellinen merkitys kaupalle sekä majoitus- ja ravitsemisalalle erityisesti Lappeenrannassa, mutta myös muilla alueilla. Kuitenkaan ei ole todennäköistä, että nopea junayhteys lisäisi merkittävästi ostos- ja mökkimatkailua, joka perustuu pääasiassa autoliikenteeseen. Sen sijaan nopea junayhteys voi lisätä lyhyitä, tyypillisesti viikonlopun kestäviä kaupunkimatkoja. Kehityskäytävän kaupungeilla on hyvät edellytykset saada kasvava osuus myös näistä vierailijoista.

Kuva: Liikenneyhteyden parantamisen aluetaloudelliset vaikutusmekanismit (Lähde: Laakso & Kostiainen 2007, s. 47 kuvio sovellettuna)

Kuvio Liikenneyhteyden parantamisen aluetaloudelliset vaikutusmekanismit

Lue Pietarin ja Helsingin välinen nopea ratayhteys: Liikenteelliset ja aluetaloudelliset vaikutukset