Pienyritysten toimintamahdollisuuksien tukeminen Östersundomin kaavoituksessa

Kansilehti-Pienyritysten-toimintamahdollisuuksien-tukeminen-ostersundomin-kaavoituksessaHelsinki, Vantaa ja Sipoo tekevät kuntien yhteistä yleiskaavaa Östersundomin alueelle. Aluetta suunnitellaan asumisvaltaisena, luonnonläheisenä ja hyvien liikenneyhteyksien alueena, mutta se tarjoaa lähtökohtaisesti hyvät edellytykset myös pienelle ja keskisuurelle yritystoiminnalle: paikallisille palveluille, seudullisille palveluille, matkailulle, teolliselle tuotannolle, kuljetukselle ja varastoinnille sekä monenlaisille asian-tuntijapalveluille. Yleiskaavatyön alkuvaiheessa nousi tarve selvittää tarkemmin pienyrittäjien toiminta-mahdollisuuksia suunnittelualueella. Selvityksen tuloksia ja suosituksia tullaan käyttämään hyväksi Östersundomin alueen yleiskaavaehdotuksen laadinnassa.ostesundom-kaavakuva

Tarve pienyritysten tarpeiden huomioimisesta kaavoituksessa on todettu sekä kuntien maankäytön suunnittelijoiden että yrittäjäjärjestöjen taholla. Helsingin Yrittäjät on ollut aloitteellinen projektin käynnistämisessä. Taustalla on yrittäjien toteama tilanne, että pienyrityksillä on jatkuvasti vaikeuksia löytää toiminnallisesti hyviä ja kohtuuhintaisia toimitiloja siitä huolimatta, että pääkaupunkiseudulla on runsaasti toimitila-tarjontaa. Kuitenkin nykyinen toimitilakanta on pääasiassa suunniteltu ja toteutettu suurten yritysten ehdoilla ja niiden tarpeiden näkökulmasta. Östersundom nähdään mahdollisuutena ottaa huomioon pienyritysten sijoittumis- ja tilatarpeita jo alueen varhaisessa suunnitteluvaiheessa ja luoda siten hyvät edellytykset alueen hyville palveluille ja monipuoliselle yritystoiminnalle.

Lähtökohtana on, että pääkaupunkiseudun nykyinen esikaupunkirakenne tarjoaa heikosti tarkoituksenmukaisia tiloja pientoimipaikoille. Vanhat teollisuusalueet ja uudet toimistokeskittymät on pääasiassa suunniteltu suurtoimipaikkojen ehdoilla eikä niissä yleensä ole pientoimipaikoille sopivia tiloja ja pienyritysten tarvitsemia palveluita. Viime vuosina toimitilojen uustuotanto on keskittynyt toimistokeskittymiin ja kauppakeskuksiin, joiden tilatyypit soveltuvat vain osalle toimialoista. Erityisesti uusien tilojen vuokrataso on usein pientoimipaikoille liian korkea. Pientalokaupunkimainen tontti-, kortteli- ja katurakenne voisi laajemmin toteutettuna tuoda käyttöön hyviä sijainteja ja tilaa myös pienyritystoiminnan tarpeisiin. Tilatarpeiden moninaisuuskin on tällöin helpommin tyydytettävissä.

Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa pääkaupunkiseudun pienyrityskannan rakenteesta, sijoittumisesta ja tilatarpeista sekä arvioida Östersundomin alueen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia yritystoiminnan näkökulmasta. Selvityksessä esitetään tavoitteita, keinoja ja toimenpidesuosituksia, joiden avulla Östersundomin suunnittelua ja maankäyttöä voidaan ohjata myös elinkeinotoiminnan kannalta hyvin ja tasapainoisesti. Östersundomiin on suunnitteilla Suomen oloissa uudenlainen pientalovaltainen kaupunkirakenne, joka antaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia suunnitella pienyritystoiminnan toimintaedellytyksiä sekä sitä, miten yritystoiminta puolestaan tukee kaupunkirakennetta ja sen toiminnallisuutta. Uudenlaisesta rakenteesta seuraa, että palvelujen sijoittumiseen tarvitaan uudenlaista ajattelua. Kaupunkipientalorakenne mahdollistaa Suomen oloissa uudenlaista asumisen kulttuuria. Samalla alueen toimitilojen tarve ja luonne riippuvat siitä, millainen suhde asumiselle ja tietopainotteiselle työlle (tai verstastyölle) pyritään luomaan. Toimitilan ja asunnon yhdistelmään pientalot tarjoavat uudenlaisen mahdollisuuden.

Lue Pienyritysten toimintamahdollisuuksien tukeminen Östersundomin kaavoituksessa