Kaavavarannon yhteys asuntotuotantoon Helsingissä ja Helsingin seudulla

Kansilehti Kaavavarannon yhteys asuntotuotantoon H ja HSTutkimuksen tavoitteena on tuottaa perustietoa Helsingin ja Helsingin seudun tonttitarjonnasta sekä kuvata ja analysoida tonttitarjonnan yhteyttä asuntotuotantoon. Erityisesti tarkoituksena on tuottaa lisätietoa siitä, mikä on ollut tonttitarjonnan rooli ja mikä muiden tekijöiden osuus viimeksi kuluneen vuosikymmenen asuntotuotannon taantumassa.

Keskeiset tulokset:

 • Tutkimuskirjallisuuden mukaan rakennusmaan tarjonnan kasvattaminen lisää asuntotuotantoa ja hillitsee asuntohintojen kasvua.
 • Rakennusmaan tarjonta ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi asuntomarkkinoiden suhdannevaihteluihin, jotka liittyvät mm. rahoitusmarkkinoihin.
 • Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla laskennallinen tonttivaranto mahdollistaa teoriassa noin 10 vuoden rakentamisen, mutta laskennallisesta tonttivarannosta yli puolet koostuu vajaasti rakennetuista tonteista, joiden täydennysrakentaminen toteutuu erittäin hitaasti ja valikoidusti.
 • Realistinen tonttivaranto koostuu tyhjistä tonteista ja pienestä osasta vajaasti rakennettuja tontteja.
 • Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla realistinen tonttivaranto vastaa alle 6 vuoden ja kerrostalotonteilla vain alle 5 vuoden rakentamistarvetta.
 • Realistinen tonttivaranto on todella niukka erityisesti kerrostaloissa ja varannon niukkuus on ollut ajoittain merkittävä pullonkaula asuntotuotannolle.
 • Toteutuvan asuntotuotannon määrä riippuu oleellisesti realistisen tonttimaavarannon suuruudesta ja tyhjien tonttien tarjonnan lisääminen on tehokas keino lisätä asuntotuotantoa ja hillitä asuntojen hintojen nousua pääkaupunkiseudulla.
 • Asuntomarkkinoilla on tärkeä rooli seudun työmarkkinoiden toimivuuden sekä aluetalouden kestävän kasvun edellytyksenä.
 • Toimivat seudulliset asuntomarkkinat edellyttävät riittävää tuotannon volyymiä, jotta asuntojen hinta- ja vuokrataso pysyisi kohtuullisena eivätkä nousisi enempää kuin valtakunnallisesti.
 • Tämän tutkimuksen mukaan riittävä asuntotuotannon volyymi edellyttää tarpeeksi suurta tyhjien tonttien varantoa.
 • Pitemmällä ajalla on välttämätöntä myös aktivoida vajaasti rakennettujen tonttien rakentamista, mikä edellyttää uudenlaisten kannustimien ja mahdollisesti myös sanktioiden kehittelyä.

Kuvio: Asuntomarkkinoiden tasapaino ja eri sektorien keskinäisriippuvuudetKuvio-Asuntomarkkinoiden-tasapaino-ja-eri-sektoreiden-keskinnisriippuvuudet

Lue Kaavavarannon yhteys asuntotuotantoon Helsingissä ja Helsingin seudulla