Kasvuyritysten toiminta monipuolista pääkaupunkiseudulla

Uusi tutkimuskatsaus Helsingin seudun yritystoiminnan kasvuanalyysi kuvaa pääkaupunkiseudulla toimivien kasvuyritysten erityispiirteitä sekä arvioi kasvuyritysten merkitystä yrityssektorin kokonaisuudelle.

Pääkaupunkiseutu on Suomen merkittävin kasvuyritysten keskittymä. Tuoreen tutkimuskatsauksen mukaan pääkaupunkiseudulla toimintaa harjoittaneiden kasvuyritysten henkilöstömäärä yli kaksinkertaistui aikavälillä 2009–2012. Kasvuyritysten henkilöstömäärä oli pääkaupunkiseudulla 31 000 ja koko maassa 65 000 vuonna 2012. Seudun kasvuyritysten henkilöstömäärästä noin kaksi kolmasosaa sijaitsi Helsingissä, vajaa viidennes Vantaalla ja hieman pienempi osuus Espoossa.

Tutkimuskatsauksen toimialoittaisesta vertailusta käy ilmi, että voimakkain kasvu tapahtui kotimarkkinavetoisilla aloilla sekä aloilla, joilla julkisen sektorin rooli on muutoksessa. Pääkaupunkiseudun kasvuyrityksistä monet toimivat paikallisilla palvelumarkkinoilla. Henkilöstövuokrauksen, siivouspalveluiden sekä koti- ja vanhuspalveluiden suuri osuus kasvuyritysten joukossa antaa viitteitä paikallisten markkinoiden muutoksesta ja uudenlaisten palvelukonseptien tarjonnasta. Toisaalta suuri osa kasvuyrityksistä toimii suhteellisen vakiintuneilla aloilla, kuten taloushallinnossa ja liikkeenjohdon konsultoinnissa, arkkitehti- ja insinööripalveluissa sekä rakentamisessa. Ohjelmistopalveluiden vahva osuus kasvuyrityksissä kertoo palveluviennin merkityksen kasvusta. Kasvuyrityksiä on myös yksittäisten suurten toimijoiden hallitsemilla toimialoilla, joissa kasvua selittävät suurten konsernien yritysjärjestelyt.

Kasvuyritysten merkitys korostuu talouden taantumassa

Talouden taantuma on heikentänyt viime vuosina kasvuyritysten toimintaedellytyksiä. Tämän takia yritystoiminnan uudistuminen on hidastunut merkittävästi viime vuosina. Huonossa taloudellisessa tilanteessa kasvuyritysten merkitys talouden rakennemuutoksessa kuitenkin korostuu, sillä ne uudistavat elinkeinoelämää ja luovat uusia työpaikkoja.

Kasvuyrityksiä pidetään elinkeino- ja kasvustrategioissa talouden rakennemuutoksen kannalta tärkeinä, sillä kasvavilla ja uusia työpaikkoja luovilla yrityksillä on keskeinen rooli aluetalouden muutoksessa ja innovaatioihin perustuvassa talouden kehityksessä. Nopeasti kasvavilla yrityksillä on myös huomattava merkitys työpaikkojen synnylle ja työllisyydelle.

Linkki julkaisuun

Tiedustelut:

tutkija Tamás Lahdelma, Kaupunkitutkimus TA Oy, p. +358 50 441 9534, e-mail: tamas.lahdelma@kaupunkitutkimusta.fi